top of page

CHÍNH SÁCH XỬ LÝ VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Công ty TNHH IT-Communications Việt Nam (sau đây gọi là “IT-COM VIETNAM”) là Công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam. Chúng tôi, gồm IT-COM VIETNAM và Người có liên quan và các Bên liên kết của IT-COM VIETNAM theo quy định pháp luật (sau đây gọi chung là “Chúng tôi”), hiểu rõ tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng. Chúng tôi tôn trọng dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng và cam kết bảo vệ, xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng một cách thích hợp trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.

Chính sách xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Chính Sách”) này được xây dựng nhằm cung cấp cho Quý Khách hàng những thông tin tổng quan nhất về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại IT-COM VIETNAM, bao gồm những nội dung cơ bản như sau:

PHẦN 1. QUY ĐỊNH CHUNG

PHẦN 2. NỘI DUNG XỬ LÝ VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

PHẦN 3. THỜI GIAN LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

PHÂN 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU

PHẦN 5. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

PHẦN I.  QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Chính Sách này áp dụng cho toàn bộ Quý Khách hàng thực hiện cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho IT-COM VIETNAM thông qua phương tiện cung cấp dữ liệu cá nhân quy định tại Chính Sách này.

Điều 2. Thuật ngữ được sử sụng trong chính sách

2.1. “Dữ liệu cá nhân” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân theo quy định tại Chính Sách này bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm được quy định tại Điều 3 Chính Sách này.

2.2. “Thông tin giúp xác định một con người cụ thể” là thông tin hình thành từ hoạt động của cá nhân mà khi kết hợp với các dữ liệu, thông tin lưu trữ khác có thể xác định một con người cụ thể.

2.3. “Chủ thể dữ liệu” là cá nhân được dữ liệu cá nhân phản ánh. Khi Quý Khách hàng cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho IT-COM VIETNAM thì Quý Khách hàng được xem là chủ thể dữ liệu.

2.4. “Xử lý dữ liệu cá nhân” là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

2.5. Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân là tất cả các văn bản pháp luật hiện hành về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ.

 

Điều 3. Dữ liệu mà IT-COM VIETNAM thu thập

IT-COM VIETNAM cam kết chỉ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân đã được Chủ thể dữ liệu đồng ý cung cấp, bao gồm một phần hoặc toàn bộ các dữ liệu cá nhân sau đây:

3.1. Dữ liệu cá nhân cơ bản, bao gồm:

 • Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);

 • Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;

 • Giới tính;

 • Nghề nghiệp;

 • Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;

 • Quốc tịch;

 • Hình ảnh của cá nhân;

 • Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;

 • Tình trạng hôn nhân;

 • Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);

 • Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;

 • Thông tin về tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng;

 • Các dữ liệu cá nhân khác mà IT-COM VIETNAM thu thập được khi Chủ thể dữ liệu tương tác trên Trang Web trong đó bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin liên quan đến tình hình sử dụng như thông tin Cookie, nhật ký truy cập, thông tin thiết bị đầu cuối, và các thông tin liên quan đến truyền thông của Chủ thể dữ liệu bao gồm địa chỉ IP, thông tin trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, nội dung dịch vụ mà Chủ thể dữ liệu sử dụng, ngày giờ và số lần sử dụng, hành vi trực tuyến của Chủ thể dữ liệu, thông tin liên quan đến tình hình quyết toán thông qua việc sử dụng dịch vụ trên Trang Web.

3.2. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm, bao gồm:

 • Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo;

 • Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu;

 • Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;

 • Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;

 • Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;

 • Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;

 • Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị, chẳng hạn như thông tin định vị.

PHẦN 2.  NỘI DUNG XỬ LÝ VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Điều 4. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

IT-COM VIETNAM chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân được cung cấp vào mục đích dưới đây hoặc mục đích hợp pháp khác theo thỏa thuận giữa Chủ thể dữ liệu và IT-COM VIETNAM phát sinh tại từng thời điểm hoặc mục đích khác mà luật định.

 • Để tiến hành liên lạc và cung cấp, trao đổi thông tin về các dịch vụ mà IT-COM VIETNAM cung cấp hợp pháp theo quy định pháp luật (“Dịch Vụ”);

 • Để thiết lập các biện pháp kỹ thuật, công nghệ nhằm đơn giản hóa việc nhập thông tin cần thiết khi Chủ thể dữ liệu đăng ký Dịch Vụ;

 • Để xác nhận việc Chủ thể dữ liệu đăng ký Dịch Vụ nhận thông tin qua thư điện tử;

 • Để khảo sát và phân tích tình hình sử dụng Dịch Vụ, mức độ hài lòng về Dịch Vụ của Chủ thể dữ liệu;

 • Để thực hiện các biện pháp cải thiện Dịch Vụ hiện tại hoặc để phát triển Dịch Vụ mới;

 • Để gửi hướng dẫn hoặc thông báo về Dịch Vụ hiện tại, Dịch Vụ mới cho Chủ thể dữ liệu;

 • Để mời Chủ thể dữ liệu tham gia vào các sự kiện do IT-COM VIETNAM tổ chức;

 • Để gửi quảng cáo của Tập Đoàn và/hoặc Bên Thứ ba mà IT-COM VIETNAM có nghĩa vụ quảng cáo cho họ;

 • Để giải quyết các vấn đề trong quá trình cung cấp Dịch Vụ cho Chủ thể dữ liệu;

 • Để phục vụ cho việc quản lý, vận hành hoạt động kinh doanh của Công ty;

 • Để soạn thảo thỏa thuận, hợp đồng hoặc các tài liệu khác ký kết với Chủ thể dữ liệu;

 • Để thực hiện quyền và nghĩa vụ của IT-COM VIETNAM phát sinh từ hợp đồng, thỏa thuận giữa IT-COM VIETNAM với Chủ thể dữ liệu;

 • Để chuyển giao cho Bên Thứ ba đã được Chủ thể dữ liệu đồng ý trước khi chuyển giao;

 • Để lưu trữ theo quy định pháp luật.

Điều 5. Cách thức xử lý dữ liệu

IT-COM VIETNAM sẽ xử lý một cách an toàn dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu thông qua các cách thức sau:

5.1. IT-COM VIETNAM thu thập dữ liệu thông qua các phương tiện sau (i) thông tin, tài liệu mà Chủ thể dữ liệu cung cấp cho IT-COM VIETNAM thông qua việc điền thông tin được yêu cầu trên Trang Web, gửi fax, thư điện tử, tin nhắn, văn bản, bưu điện, trao đổi trực tiếp hoặc các phương tiện khác; (ii) hoạt động tương tác của Chủ thể dữ liệu trên Trang Web và (iii) Thỏa thuận, hợp đồng giữa Chủ thể dữ liệu và IT-COM VIETNAM;

5.2. IT-COM VIETNAM lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu qua phương thức xử lý hồ sơ giấy, sử dụng các phần mềm ứng dụng văn phòng như Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook cung cấp bởi nhà cung cấp có uy tín, lưu trữ dữ liệu trong máy chủ thuộc môi trường mà người dùng thông thường không thể truy cập, hay thiết bị lưu trữ như USB, ổ đĩa cứng.

5.3. Khi hoàn tất việc xử lý dữ liệu hoặc khi có yêu cầu bởi pháp luật hoặc yêu cầu bởi Chủ thể dữ liệu, IT-COM VIETNAM sẽ hủy và xóa dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu qua phương thức như sử dụng máy hủy giấy, xóa không thể khôi phục dữ liệu trên các phần mềm, máy chủ, thiết bị lưu trữ, hoặc ủy quyền cho Bên Thứ ba cung cấp dịch vụ hủy dữ liệu.

Điều 6: Bảo mật, xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân

6.1. Mọi dữ liệu cá nhân do Khách hàng cung cấp sẽ được IT-COM VIETNAM tuyệt đối bảo mật và lưu trữ trong máy chủ thuộc môi trường mà người dùng thông thường không thể truy cập và người phụ trách chuyên môn của IT-COM VIETNAM sẽ quản lý và sử dụng các dữ liệu cá nhân này. Các thông tin sẽ được quản lý nghiêm ngặt và không để xảy ra trường hợp truy cập trái phép vào thông tin cá nhân, mất mát, rò rỉ hoặc giả mạo thông tin.

6.2. IT-COM VIETNAM sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích đã được Chủ thể dữ liệu đồng ý, và thực hiện các biện pháp giám sát, bảo vệ phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng, chống, hạn chế mất mát hoặc thiệt hại xảy ra do sự cố hoặc hành vi vi phạm.

6.3. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc đã nhận được sự đồng ý trước của Chủ thể dữ liệu, IT-COM VIETNAM cam kết sẽ không cung cấp dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu cho bất kỳ Bên Thứ ba nào khác ngoài Bên Thứ ba quy định tại Điều 7.2 của Chính Sách này. Trường hợp cung cấp dữ liệu cá nhân cho Bên Thứ ba, IT-COM VIETNAM sẽ nỗ lực áp đặt các biện pháp cần thiết đối với Bên Thứ ba này để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

6.4. Đối với dữ liệu cá nhân nhạy cảm, IT-COM VIETNAM sẽ chỉ định bộ phận hoặc nhân sự phụ trách bảo vệ dữ liệu cá nhân và trao đổi thông tin về bộ phận hoặc cá nhân phụ trách này cho Bộ công an theo quy định của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ.

Điều 7: Cung cấp dữ liệu cá nhân cho Bên Thứ ba

7.1. IT-COM VIETNAM có quyền cung cấp dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu cho Bên Thứ ba thực hiện xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích xử lý dữ liệu được đề cập tại Điều 4 Chính Sách.

7.2. “Bên Thứ ba” bao gồm các đại diện theo ủy quyền của IT-COM VIETNAM; Các tổ chức, cá nhân có liên quan để phục vụ cho mục đích kiểm tra, tham chiếu lịch sử, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, kỹ năng, kiểm tra và xác định mâu thuẫn quyền lợi, xung đột lợi ích; Các nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ mà IT-COM VIETNAM thuê hoặc bổ sung cho việc thực hiện các hoạt động liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của IT-COM VIETNAM hoặc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của IT-COM VIETNAM; Các Bên Thứ ba có liên quan đến hợp đồng, thỏa thuận, cam kết mà Chủ thể dữ liệu giao kết với IT-COM VIETNAM; Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Các cá nhân, tổ chức khác mà pháp luật cho phép hoặc được Chủ thể dữ liệu cho phép.

Điều 8. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra trong quá trình xử lý dữ liệu

IT-COM VIETNAM đã thực thi các biện pháp an ninh phù hợp để ngăn chặn dữ liệu của Chủ thể dữ liệu khỏi bị mất, sử dụng hay tiếp cận một cách trái phép, sửa đổi hay tiết lộ trái luật. Dù vậy, Chủ thể dữ liệu được khuyến nghị rằng trong quá trình IT-COM VIETNAM xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu, dữ liệu của Chủ thể dữ liệu có thể bị mất do việc truy cập trái phép nằm ngoài khả năng chi phối của IT-COM VIETNAM (như dữ liệu bị hack từ hệ thống máy tính hay máy chủ), và dữ liệu của Chủ thể dữ liệu có thể bị hủy do các sự kiện bất khả kháng. Tuy nhiên, IT-COM VIETNAM sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết và hợp lý nhằm nỗ lực ngăn chặn các thiệt hại như vậy xảy ra trong quá trình xử lý dữ liệu của Chủ thể dữ liệu.

PHẦN 3.  THỜI GIAN LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Điều 9: Thời gian bắt đầu và kết thúc xử lý dữ liệu

9.1. Thời gian bắt đầu xử lý dữ liệu: IT-COM VIETNAM bắt đầu xử lý dữ liệu cá nhân kể từ khi Chủ thể dữ liệu cung cấp dữ liệu cá nhân cho IT-COM VIETNAM.

9.2. Thời gian kết thúc xử lý dữ liệu: Trừ khi pháp luật yêu cầu khác, IT-COM VIETNAM sẽ kết thúc việc xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu khi (i) hoàn thành các mục đích của việc xử lý dữ liệu nêu tại Chính Sách, và (ii) có yêu cầu của cơ quan Nhà nước hay yêu cầu của Chủ thể dữ liệu.

PHẦN 4.  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU

Điều 10: Sự đồng ý của Chủ thể dữ liệu

10.1. IT-COM VIETNAM chỉ thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu sau khi thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Đã có được sự đồng ý của Chủ thể dữ liệu bằng việc nhấp đồng ý vào checkbox được thiết lập bên dưới các trường thông tin mà Quý Khách hàng được yêu cầu cung cấp tại Trang Web.

 • Chủ thể dữ liệu đã nhận thông báo xử lý dữ liệu cá nhân từ IT-COM VIETNAM trước khi IT-COM VIETNAM tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân bằng việc đã nhấp đồng ý vào checkbox được thiết lập bên dưới các trường thông tin mà Quý Khách hàng được yêu cầu cung cấp tại Trang Web.

- Ngoài ra IT-COM VIETNAM thu thập sự đồng ý và thông báo mục đích xử lý dữ liệu trên cuộc gọi tư vấn và Zalo của Công ty.

10.2. Bất kể quy định tại Điều này, IT-COM VIETNAM được quyền xử lý dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của Chủ thể dữ liệu trong các trường hợp sau:

 • Trong trường hợp khẩn cấp, cần xử lý ngay dữ liệu cá nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Chủ thể dữ liệu hoặc người khác;

 • Công khai dữ liệu cá nhân theo quy định của luật;

 • Để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của Chủ thể dữ liệu với IT-COM VIETNAM theo quy định của luật.

10.3.   Chủ thể dữ liệu thực hiện cung cấp dữ liệu cá nhân bằng các phương tiện sau đây, và IT-COM VIETNAM tiến hành thu thập dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu thông qua các phương tiện này:

 • Điền thông tin được yêu cầu trên Trang Web;

 • Cung cấp thông tin, tài liệu thông qua fax, thư điện tử, tin nhắn, văn bản, bưu điện, trao đổi trực tiếp hoặc các phương tiện khác;

 • Thực hiện tương tác trên Trang Web;

-   Thực hiện cuộc gọi trên ứng dụng Zalo;

 • Thỏa thuận, hợp đồng giữa Chủ thể dữ liệu và IT-COM VIETNAM.

Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của Chủ thể dữ liệu

11.1. Theo quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Chủ thể dữ liệu có các quyền liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền được biết, quyền đồng ý, quyền truy cập, quyền xóa dữ liệu, quyền hạn chế xử lý dữ liệu, quyền tự bảo vệ theo quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

11.2. Khi nhận được các yêu cầu hợp pháp liên quan đến việc thực hiện quyền của Chủ thể dữ liệu, IT-COM VIETNAM sẽ xử lý các yêu cầu này theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, Chủ thể dữ liệu lưu ý rằng, việc thực hiện quyền của Chủ thể dữ liệu có thể gây cản trở đến việc cung cấp, cập nhật các sản phẩm, dịch vụ của IT-COM VIETNAM đến Chủ thể dữ liệu.

11.3. Chủ thể dữ liệu có các nghĩa vụ như tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác; cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đã đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân; và các nghĩa vụ khác theo quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

PHẦN 5.  CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 12: Đánh giá tác động và chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

12.1. Đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân

 • IT-COM VIETNAM sẽ lập hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân theo mẫu quy định tại Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ và gửi Bộ công an (Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) trong thời gian 60 ngày kể từ ngày tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân.

 • Trong trường hợp có sự thay đổi về nội dung trong hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân, IT-COM VIETNAM sẽ thực hiện cập nhật hoặc bổ sung và gửi cho Bộ công an theo quy định tại Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ.

12.2. Chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

 • Dữ liệu cá nhân chỉ được chuyển giao cho các công ty thuộc Tập đoàn của Công ty, hoặc các đối tác có liên quan tại nước ngoài theo các mục đích đã được thông báo trước cho Chủ thể dữ liệu.

 • Việc chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài sẽ được thực hiện theo các quy tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định tại Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ và IT-COM VIETNAM sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định tại Nghị định 13 bao gồm nhưng không giới hạn ở thủ tục lập và gửi hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài cho Bộ Công an trong thời gian 60 ngày kể từ ngày tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân, lưu trữ hồ sơ đánh giá tác động này tại Công ty phục vụ cho hoạt động thanh kiểm tra của Bộ Công an.

 • IT-COM VIETNAM sẽ nỗ lực áp đặt có biện pháp cần thiết để đảm bảo dữ liệu cá nhân được tổ chức nhận chuyển giao dữ liệu cá nhân tại nước ngoài sử dụng đúng mục đích đã được thông báo với Chủ thể dữ liệu và có các biện pháp bảo vệ chống rò rỉ ra bên ngoài.

Điều 13: Phương thức và công cụ chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Chủ thể dữ liệu tự kiểm tra và chỉnh sửa thông tin đã cung cấp bất cứ lúc nào trên Trang Web theo cơ chế chỉnh sửa được quy định rõ tại Trang Web hoặc liên hệ trực tiếp với IT-COM VIETNAM để yêu cầu chỉnh sửa theo thông tin liên hệ được nêu tại Điều 15.1 Chính Sách này.

Điều 14: Sử dụng “Cookie”

Quý Khách Hàng có thể cài đặt việc có cho phép sử dụng Cookie hay không. Ở nhiều trình duyệt Web, việc sử dụng Cookie được cho phép một cách tự động, nhưng cũng có thể thay đổi cài đặt trình duyệt để ngăn chặn việc sử dụng Cookie.

14.1. Khi đã chặn sử dụng Cookie, có khả năng sẽ không thể sử dụng Trang Web này một cách bình thường, hoặc không thể hiển thị các cài đặt quảng cáo cần phải sử dụng Cookie;

14.2. IT-COM VIETNAM nhận thông tin Cookie của Quý Khách hàng, thông tin về quảng cáo và các trang web mà Quý Khách hàng đã xem, hoặc môi trường khách sử dụng, v.v. từ trình duyệt của Quý Khách hàng một cách tự động rồi sao ghi vào máy chủ để sử dụng thông tin đó nhằm mục đích nâng cao tính tiện lợi của việc nhập tự động địa chỉ email khi đăng nhập Trang Web này đảm bảo bảo mật cho việc duy trì và bảo vệ session (phiên làm việc), ngoài ra để cân nhắc về dịch vụ mới, và cải thiện những dịch vụ hoặc nội dung quảng cáo thích hợp hơn với Quý Khách hàng.

Điều 15: Thông tin liên hệ và cập nhật, thay đổi chính sách

15.1. Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ câu hỏi về Chính Sách này, vui lòng liên hệ chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 6, số 178/8 đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

15.2. Chính Sách này được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2023.

15.3. Chúng tôi có thể sửa đổi, cập nhật Chính sách này tại từng thời điểm. Chính Sách được chỉnh sửa, bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải trên Trang Web của chúng tôi. Vui lòng truy cập Trang Web để tham chiếu Chính Sách hiện hành.

Screen Shot 2021-04-05 at 08.34.56.png
bottom of page