top of page

DECLARATION OF CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

Thông báo chấp thuận xử lý dữ liệu cá nhân này (“Thông Báo”) nhằm mục đích ghi nhận sự đồng ý của “Chủ thể Dữ liệu”, là những cá nhân được Dữ liệu cá nhân phản ánh (bao gồm: Khách hàng/Ứng viên/Nhân viên/Đối tác/Các cá nhân khác có liên quan), cũng như là Thông báo của Công ty TNHH IT-Communications Việt Nam (sau đây gọi là “IT-COM VIETNAM”) về việc xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ thể Dữ liệu, được tạo lập giữa:

Chủ thể dữ liệu cá nhân và Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân và/ hoặc Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân và/ hoặc Bên Xử lý dữ liệu cá nhân là:

1. CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM (IT-COM VIETNAM).

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0312962732, cấp lần đầu ngày 09 tháng 09 năm 2014.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, số 178/8 đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Các đối tác của IT-COM VIETNAM, đóng vai trò là Bên Xử lý dữ liệu cá nhân hoặc Bên thứ ba, bao gồm cả nhà phát triển, nhà cung cấp, những tổ chức có liên quan đến việc cung cấp các nền tảng ứng dụng (gọi chung là “Bên thứ ba”).

(Sau đây gọi chung là “IT-COM VIETNAM")

Chủ thể Dữ liệu và IT-COM VIETNAM đồng ý các nội dung liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ thể Dữ liệu như sau:

1.Nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân

Tại IT-COM VIETNAM, chúng tôi thực hiện việc xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên các nguyên tắc sau:

 • Dữ liệu cá nhân được xử lý theo quy định của pháp luật.

 • Chủ thể Dữ liệu được biết về hoạt động liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

 • Dữ liệu cá nhân chỉ được xử lý đúng với mục đích đã được Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Xử lý dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân, Bên thứ ba đăng ký, tuyên bố về xử lý dữ liệu cá nhân.

 • Dữ liệu cá nhân thu thập phải phù hợp và giới hạn trong phạm vi, mục đích cần xử lý. Dữ liệu cá nhân không được mua, bán dưới mọi hình thức, trừ trường hợp luật có quy định khác.

 • Dữ liệu cá nhân được cập nhật, bổ sung phù hợp với mục đích xử lý.

 • Dữ liệu cá nhân được áp dụng các biện pháp bảo vệ, bảo mật trong quá trình xử lý, bao gồm cả việc bảo vệ trước các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng, chống sự mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại do sự cố, sử dụng các biện pháp kỹ thuật.

 • Dữ liệu cá nhân chỉ được lưu trữ trong khoảng thời gian phù hợp với mục đích xử lý dữ liệu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Bên Kiểm soát dữ liệu, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân (là đối tác hoặc được IT-COM VIETNAM ủy quyền xử lý dữ liệu) phải chịu trách nhiệm tuân thủ các nguyên tắc xử lý dữ liệu trên và chứng minh sự tuân thủ của mình với các nguyên tắc xử lý dữ liệu đó.

2.Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

IT-COM VIETNAM thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ thể Dữ liệu cho các mục đích phù hợp nhưng không giới hạn (“Mục đích”):

 • Giao kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận với Chủ thể Dữ liệu;

 • Lập thư mời nhận việc, hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động;

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật, yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ công bố thông tin, thống kê, quản lý, báo cáo phục vụ yêu cầu về thuế, bảo hiểm xã hội, kế toán, kiểm toán, kiểm soát rủi ro, kiểm soát nội bộ, như: khai trình bảo hiểm xã hội, khai trình báo cáo lao động, khai trình Ngân hàng, khai trình Công đoàn, khai trình hồ sơ thuế thu nhập cá nhân, khai trình hồ sơ khám sức khỏe, khai trình hồ sơ cho công ty du lịch…;

 • Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho Chủ thể Dữ liệu hoặc hoàn thành nội dung khảo sát chất lượng;

 • Định danh, xác thực và kiểm tra thông tin Chủ thể Dữ liệu;

 • Duy trì liên lạc với Chủ thể Dữ liệu, hỗ trợ, phục vụ, chăm sóc và nâng cao trải nghiệm cho Chủ thể Dữ liệu trong việc sử dụng sản phẩm/dịch vụ; giải đáp thắc mắc của Chủ thể Dữ liệu liên quan đến sản phẩm/dịch vụ của IT-COM VIETNAM;

 • Khảo sát thị trường, nghiên cứu và phát triển sản phẩm/dịch vụ mới, thống kê và phân tích thông tin Chủ thể Dữ liệu, thói quen tiêu dùng để hỗ trợ việc vận hành và kinh doanh của IT-COM VIETNAM;

 • Thông báo đến Chủ thể Dữ liệu các thông tin và thực hiện chương trình khuyến mại, các chương trình ưu đãi, thông tin quảng cáo và/hoặc thông tin của các hoạt động xúc tiến thương mại khác;

 • Tư vấn đầu tư; dịch vụ tư vấn quản lý chung;

 • Tư vấn quản lý tài chính (trừ thuế kinh doanh), tư vấn quản lý tiếp thị, tư vấn quản lý nguồn nhân lực;

 • Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động liên quan tới các phương pháp cải biến nhằm tăng cường hình ảnh và quan hệ của một tổ chức đối với khách hàng bằng hình thức nhận và gửi thông tin, trả lời thông tin thông qua các thiết bị văn phòng.

 • Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng Website/Ứng dụng các kênh liên hệ thông tin chính thức của IT-COM VIETNAM;

 • Tuyển dụng, quảng bá thương hiệu tuyển dụng, bố trí, quản lý, điều hành, giám sát lao động, khen thưởng, xử lý vi phạm kỷ luật lao động và giải quyết tranh chấp lao động;

 • Lưu trữ, quản lý, dự phòng cho việc phục hồi sự cố;

 • Giải quyết tranh chấp, khiếu nại và các hoạt động khác nhằm tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật,

 • Phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý những hoạt động vi phạm chính sách, quy định của IT-COM VIETNAM và/hoặc vi phạm quy định pháp luật;

 • Phục vụ mục đích phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tuân thủ cấm vận hoặc gửi cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định từng thời kỳ;

 • Cho các mục đích hợp lý khác có liên quan đến những mục địch được nêu trên và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật hoặc được pháp luật cho phép.

Lưu ý rằng, các mục đích được nêu trên, không có nội dung nào trong thông báo này được hiểu là cản trở việc IT-COM VIETNAM thực hiện các hoạt động xử lý dữ liệu của Chủ thể Dữ liệu nhằm mục đích tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của IT-COM VIETNAM.

 

3.Loại Dữ liệu cá nhân được xử lý

Các dữ liệu cá nhân (dưới bất kỳ định dạng nào) mà Chủ thể Dữ liệu trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp cho IT-COM VIETNAM và/hoặc do IT-COM VIETNAM thu thập được một cách hợp pháp khác, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau:

Dữ liệu cá nhân cơ bản bao gồm:

 • Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);

 • Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;

 • Giới tính;

 • Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;

 • Quốc tịch;

 • Hình ảnh của cá nhân;

 • Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;

 • Tình trạng hôn nhân;

 • Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);

 • Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;

 • Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể không thuộc thông tin dữ liệu cá nhân nhạy cảm sau đây.

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm bao gồm:

 • Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo;

 • Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu;

 • Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;

 • Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;

 • Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;

 • Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;

 • Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;

 • Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

 • Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;

 • Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

 

4. Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân

IT-COM VIETNAM có thể thu thập dữ liệu cá nhân trực tiếp từ chính Chủ thể Dữ liệu và/hoặc gián tiếp thông qua các đơn vị cung cấp dịch vụ, từ doanh nghiệp, từ các cá nhân giới thiệu, kết nối với IT-COM VIETNAM; từ các nguồn dữ liệu công khai có sẵn hay các nguồn dữ liệu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, và/hoặc từ các nguồn và các Bên thứ ba khác được Chủ thể Dữ liệu đồng ý tiết lộ dữ liệu cho IT-COM VIETNAM. Ngoài ra, IT-COM VIETNAM cũng có thể thu thập dữ liệu của Chủ thể Dữ liệu thông qua các Nền tảng và các phương tiện khác (ví dụ: từ cuộc gọi điện thoại, zalo, e-mail, …).

Sau khi thu thập, tùy từng thời điểm và tùy theo từng mục đích nêu trên, IT-COM VIETNAM sẽ thực hiện một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

Các hoạt động Xử lý dữ liệu cá nhân có thể được IT-COM VIETNAM thực hiện theo cách thức tự động hoặc không tự động, thực hiện bằng cách thủ công hoặc bằng các phương tiện điện tử hoặc bất kỳ cách thức nào khác mà IT-COM VIETNAM cho là phù hợp và phù hợp với quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn: Thông qua các trao đổi, liên lạc, tương tác với Chủ thể Dữ liệu; từ các tương tác hoặc các công nghệ thu thập, ghi nhớ dữ liệu tự động;

Trường hợp có yêu cầu từ Chủ thể Dữ liệu và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, IT-COM VIETNAM có thể tiến hành các hoạt động tác động đến dữ liệu cá nhân của Chủ thể Dữ liệu.

 

5. Việc xử lý dữ liệu cá nhân bởi các bên khác có liên quan

IT-COM VIETNAM có thể cần phải chia sẻ, truyền đưa, cung cấp và/hoặc chuyển giao (gọi chung là “chia sẻ”) dữ liệu cá nhân của Chủ thể Dữ liệu cho Bên Xử lý dữ liệu thông qua một Hợp đồng hoặc thỏa thuận, có thể ở Việt Nam hoặc nước ngoài, vì một hay nhiều mục đích đã nêu tại Mục 2 của Thông báo này, và việc chia sẻ này sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

IT-COM VIETNAM cam kết luôn thận trọng trong việc chia sẻ dữ liệu cá nhân của Chủ thể Dữ liệu cho Bên Xử lý dữ liệu và chỉ chia sẻ những dữ liệu trong phạm vi cần thiết cho việc thực hiện mục đích đã đề cập tại Mục 2 của Thông báo này. IT-COM VIETNAM luôn yêu cầu Bên Xử lý dữ liệu bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân của Chủ thể Dữ liệu theo chính sách của IT-COM VIETNAM và quy định pháp luật có liên quan, bao gồm cả việc bảo vệ trước các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng, chống sự mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại do sự cố, sử dụng các biện pháp kỹ thuật.

Bên xử lý dữ liệu nêu tại Mục này bao gồm:

 • Các đại diện theo ủy quyền của IT-COM VIETNAM;

 • Các tổ chức, cá nhân có liên quan để phục vụ cho mục đích kiểm tra, tham chiếu lịch sử, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, kỹ năng; kiểm tra, xác định mâu thuẫn quyền lợi, xung đột lợi ích;

 • Các nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ và các Bên thứ ba khác mà IT-COM VIETNAM thuê để hỗ trợ hoặc bổ sung cho (i) việc thực hiện các hoạt động liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của IT-COM VIETNAM, hoặc (ii) việc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của IT-COM VIETNAM;

 • Các Bên thứ ba có liên quan đến Hợp đồng, thỏa thuận, cam kết mà Chủ thể Dữ liệu giao kết với IT-COM VIETNAM;

 • Các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn như Công an, Cơ quan Thuế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, …;

 • Cơ quan giải quyết tranh chấp như Tòa án, Tổ chức hòa giải, Trọng tài, Cơ quan thi hành án;

 • Các tổ chức, cá nhân khác mà pháp luật cho phép hoặc được Chủ thể Dữ liệu đồng ý.

 

6. Chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

Dữ liệu cá nhân của Chủ thể Dữ liệu có thể được chuyển ra nước ngoài để thực hiện nghĩa vụ pháp lý, để bảo vệ lợi ích công cộng và/hoặc vì lợi ích hợp pháp của IT-COM VIETNAM hoặc để thực hiện các mục đích đã nêu tại Mục 2 của Thông báo này.

Khi chuyển dữ liệu cá nhân của Chủ thể Dữ liệu ra nước ngoài, IT-COM VIETNAM đảm bảo có mức độ bảo vệ phù hợp và tuân thủ các yêu cầu của pháp luật có liên quan.

 

7. Thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân

IT-COM VIETNAM thực hiện xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ thể Dữ liệu kể từ thời điểm IT-COM VIETNAM tiếp nhận dữ liệu cá nhân trực tiếp từ chính Chủ thể Dữ liệu, và/hoặc gián tiếp thông qua các đơn vị thứ ba hoặc/và từ các nguồn dữ liệu công khai có sẵn hay các nguồn dữ liệu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, và/hoặc từ các nguồn và các Bên thứ ba khác được Chủ thể Dữ liệu đồng ý tiết lộ dữ liệu cho IT-COM VIETNAM.

Dữ liệu cá nhân của Chủ thể Dữ liệu sẽ được IT-COM VIETNAM lưu giữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân được nêu tại Mục 2 của Thông báo này và/hoặc Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của IT-COM VIETNAM và phù hợp với chính sách lưu trữ dữ liệu của IT-COM VIETNAM. Trường hợp pháp luật có quy định, IT-COM VIETNAM có thể lưu giữ dữ liệu cá nhân của Chủ thể Dữ liệu dài hơn thời hạn lưu trữ được quy định tại chính sách lưu trữ dữ liệu của IT-COM VIETNAM.

 

8. Các biện pháp bảo mật của IT-COM VIETNAM

IT-COM VIETNAM sẽ áp dụng các biện pháp bảo mật cần thiết (như: quản lý, kỹ thuật, vật lý, pháp lý) phù hợp với quy định pháp luật và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của Chủ thể Dữ liệu trên các hệ thống của IT-COM VIETNAM. Tuy nhiên, IT-COM VIETNAM không thể đảm bảo sự bảo mật, an ninh tuyệt đối chẳng hạn như trường hợp tiết lộ trái phép phát sinh từ hoạt động tin tặc hoặc hành vi tấn công tinh vi bởi kẻ xấu mà không phải lỗi của IT-COM VIETNAM. Việc xử lý dữ liệu cá nhân luôn có thể có rủi ro tiềm ẩn do bị tiết lộ trái phép và có thể gây thiệt hại không mong muốn. Do đó, Chủ thể Dữ liệu được khuyến khích thực hiện các biện pháp bảo mật cần thiết để hạn chế tối đa việc dữ liệu cá nhân của Chủ thể Dữ liệu bị tiết lộ trái phép.

 

9. Thông báo và Chấp thuận

Chủ thể Dữ liệu hiểu rõ và đồng ý rằng Thông báo này đồng thời là Thông báo của IT-COM VIETNAM cho việc xử lý dữ liệu cá nhân, theo đó Chủ thể Dữ liệu hoàn toàn biết rõ, tự nguyện và đồng ý với toàn bộ nội dung của Thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân, và IT-COM VIETNAM không cần gửi thêm bất kỳ thông báo nào khác cho Chủ thể Dữ liệu liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân này.

Chủ thể Dữ liệu xác nhận đã đọc, nghiên cứu, hiểu rõ và nắm được đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của Chủ thể Dữ liệu; Mục đích xử lý; Loại dữ liệu cá nhân được xử lý; Cách thức xử lý; Thông tin về các tổ chức, cá nhân khác có liên quan tới mục đích xử lý dữ liệu; Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra; Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc xử lý dữ liệu. Bằng việc sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị nào của IT-COM VIETNAM sau khi Thông báo này được công bố, Chủ thể Dữ liệu được xem là đã chấp nhận Thông báo cũng như chấp thuận, cho phép và luôn duy trì sự đồng ý cho IT-COM VIETNAM được phép thực hiện các tất cả hành động phục vụ cho mục đích tại Thông báo này trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật.

Chủ thể Dữ liệu hiểu rõ và xác nhận rằng, bất kỳ thông tin của các cá nhân khác được Chủ thể Dữ liệu đề cập trong bất kỳ văn bản hoặc thông tin nào mà Chủ thể Dữ liệu cung cấp cho IT-COM VIETNAM, IT-COM VIETNAM theo đây hiểu rằng việc cung cấp nêu trên của Chủ thể Dữ liệu đã có đầy đủ sự đồng ý hợp lệ của các Chủ thể Dữ liệu này nhằm thực hiện mục đích theo Thông báo này.

Chủ thể Dữ liệu đồng ý rằng IT-COM VIETNAM có thể gửi Thông báo này (không gây bất lợi hơn cho Chủ thể Dữ liệu), qua bất kỳ phương thức nào bao gồm và không giới hạn, như: SMS, ứng dụng di động, thư điện tử (email) cá nhân, thư điện tử do IT-COM VIETNAM cấp cho Chủ thể Dữ liệu, website và các kênh truyền thông nội bộ khác.

 

10. Quyền, nghĩa vụ của Chủ thể Dữ liệu đối với dữ liệu cá nhân

Chủ thể Dữ liệu có các quyền như được quy định bởi pháp luật, gồm: Quyền được biết, Quyền đồng ý, Quyền truy cập, Quyền rút lại sự đồng ý, Quyền hạn chế xử lý dữ liệu, Quyền xóa dữ liệu, Quyền cung cấp dữ liệu, Quyền phản đối xử lý dữ liệu, Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, Quyền tự bảo vệ.

Chủ thể Dữ liệu có các nghĩa vụ như sau:  

- Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.

- Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.

- Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân.

- Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

 

11. Quyền của IT-COM VIETNAM trong việc xử lý dữ liệu cá nhân

Chủ thể Dữ liệu hiểu và đồng ý cho phép IT-COM VIETNAM xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ thể Dữ liệu từ thời điểm IT-COM VIETNAM có được dữ liệu cá nhân của Chủ thể Dữ liệu một cách hợp lệ kèm theo sự chấp thuận của Chủ thể Dữ liệu cho việc xử lý sữ liệu cá nhân này.

Trong phạm vi pháp luật cho phép, IT-COM VIETNAM có quyền tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ thể Dữ liệu mà không cần sự đồng ý của Chủ thể Dữ liệu, trong các trường hợp sau đây:

- Trong trường hợp khẩn cấp, cần xử lý ngay dữ liệu cá nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chủ thể dữ liệu hoặc người khác. Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Xử lý dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân, Bên thứ ba có trách nhiệm chứng minh trường hợp này.

- Việc công khai dữ liệu cá nhân theo quy định của luật.

- Việc xử lý dữ liệu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của luật.

- Để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của chủ thể dữ liệu với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của luật, bao gồm cả trường hợp nhằm thực hiện nghĩa vụ của Chủ thể Dữ liệu theo các hợp đồng với IT-COM VIETNAM. Đồng thời, tại bất kỳ thời điểm nào, IT-COM VIETNAM cũng có toàn quyền được cập nhật, điều chỉnh các Thông tin tại IT-COM VIETNAM mà không cần có sự chấp thuận của Chủ thể Dữ liệu, và không cần thông báo cho Chủ thể Dữ liệu, trên cơ sở tham chiếu đến CMND/Thẻ CCCD của Chủ thể Dữ liệu hoặc các nguồn thông tin hợp pháp khác hoặc theo quy định của pháp luật.

 

12. Trách nhiệm của IT-COM VIETNAM trong việc xử lý dữ liệu cá nhân

IT-COM VIETNAM sẽ chịu trách nhiệm cho việc (i) Xử lý Thông tin theo quy định của pháp luật và Thỏa thuận này, (ii) Nỗ lực bảo vệ Thông tin, và (iii) Bảo đảm quyền lợi hợp pháp của Chủ thể Dữ liệu.

 

13. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra

Chủ thể Dữ liệu hiểu rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân là bắt buộc và/hoặc cần thiết để thực hiện Mục đích theo Mục 2 của Thông báo này, bao gồm cả việc thiết lập mối quan hệ, duy trì mối quan hệ, chào bán và quảng bá sản phẩm, đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ thể Dữ liệu với IT-COM VIETNAM. Việc xử lý dữ liệu cá nhân bởi IT-COM VIETNAM và/hoặc Bên thứ ba có thể dẫn đến sự cố về dữ liệu cá nhân, gây ảnh hưởng tới Chủ thể Dữ liệu, IT-COM VIETNAM sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp cần thiết để đảm bảo việc bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ thể Dữ liệu theo quy định của pháp luật.

 

14. Điều khoản loại trừ trách nhiệm

IT-COM VIETNAM không chịu trách nhiệm về việc xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm các bên điều hành bất kỳ trang web, ứng dụng, hệ thống, nền tảng hoặc dịch vụ nào mà các Nền tảng của Công ty liên kết tới. Việc đưa vào một liên kết trên các Nền tảng không có nghĩa là IT-COM VIETNAM chứng thực cho trang web, ứng dụng, hệ thống, nền tảng hoặc dịch vụ được liên kết.

Ngoài ra, xin lưu ý rằng IT-COM VIETNAM không chịu trách nhiệm về các chính sách và Hệ thống xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân của các nhà cung cấp ứng dụng phần mềm, nền tảng, hệ điều hành phương tiện truyền thông xã hội nào (như Facebook, Apple, Google, Microsoft), hoặc nhà cung cấp dịch vụ không dây hoặc nhà sản xuất thiết bị, bao gồm mọi dữ liệu cá nhân mà Chủ thể Dữ liệu tiết lộ cho các tổ chức, cá nhân khác thông qua hoặc liên quan đến các Nền tảng của Công ty.

 

15. Liên hệ với IT-COM VIETNAM

Nếu Chủ thể Dữ liệu có bất kỳ thắc mắc, yêu cầu liên quan hoặc khiếu nại nào về việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình theo Thông báo này, vui lòng liên hệ với Ban bảo vệ dữ liệu dữ liệu cá nhân qua thư điện tử info@itcom21.com.vn.

IT-COM VIETNAM có thể sửa đổi, cập nhật Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân này tùy thuộc vào từng thời điểm. Phiên bản mới nhất của Thông báo này sẽ được IT-COM VIETNAM niêm yết công khai tại website:https://www.itcom21.com.vn/.

 

IT-COM VIETNAM

Tầng 6 số 178/8 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TPHCM.

Điện thoại: 028 6291 3321                

Email: info@itcom21.com.vn

bottom of page